Ariyasound อริยะ สุพรรณเภษัช มหายาน ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร นิทรรศการภาพหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลาน
ReadyPlanet.com
dot dot
สมันตมุขปริวรรต สัทธรรมปุณพริกสูตร กวนอิม พระอวโลกิเตศวร
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร  ฉบับแสงธรรมแห่งผูโถ่วซาน  อรรถกถาธรรม โดย อริยะ สุพรรณเภษัช
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร สุภูติ วัชรสูตร มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช หนังสือภาพหายาก ariyasound
ท่องแดนสุขาวดี  พระอมิตภะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ พระอมิตาพุทธเจ้า แดนสวรรค์ อามิตตาพุทธ มหายาน วัชรยาน เจ้าแม่กวนอิม   สุขาวดีวยูหสูตร   มหายาน วัชรยาน อริยะ สุพรรณเภษัช
พระพุทธเจ้า ประวัติพระพุทธเจ้า buudha
ทิพยจักษุ พระพุทธเจ้า ตาทิพย์  อริยะ สุพรรณเภษัข
ดนตรีสวรรค์ ดนตรีพัฒนาจักระ  พัฒนาจักระ จักระ โยคะ โยคี อริยะ สุพรรณเภษัช ศูนย์อภิวัฒน์ปัญญา ariyasound
กวนอิม พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ อริยะ สุพรรณเภษัช
คุณธรรมพระโพธิสัตว์ เสถียร โพธินันทะ มหายาน เสียง เสถียรสุต อริยะ สุพรรณเภษัช ariyasound
นิทรรศการภาพหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลาน

 

 

************************************************************************************ 

  

นิทรรศการภาพพระเครื่องหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลานที่จัดแสดงอยู่ที่ศาลาตั้งรูปหล่อของหลวงพ่อเงิน ซึ่งเป็นภาพพระที่ได้รับการยอมรับในท้องถิ่นเมืองพิจิตร  ซึ่งเหมาะสำหรับการศึกษาเรียนรู้เพื่อวางกรอบการเล่นหาพระเครื่องหลวงพ่อเงินอย่างเป็นสากลนิยม

 

************************************************************************************ 

 

เนื่องจากข้าพเจ้าอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ได้เดินทางไปมนัสการหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลาน จังหวัดพิิจิตร  เมื่อไปถึงวัดและกราบมนัสการรูปหล่อหลวงพ่อเงินแล้วพบว่าภาพพระเครื่องหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลานที่จัดแสดงอยู่ที่ศาลาตั้งรูปหล่อของหลวงพ่อเงิน ซึ่งเป็นภาพพระที่ได้รับการยอมรับในท้องถิ่นเมืองพิจิตร  ซึ่งเหมาะสำหรับการศึกษาเรียนรู้เพื่อวางกรอบการเล่นหาพระเครื่องหลวงพ่อเงินอย่างเป็นสากล  และไม่ได้เห็นเวปไซต์ใดนำมาเผยแพร่  ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้นิยมศึกษาพระเครื่องหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จึงได้นำมาลงไว้ให้ศึกษากัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจไม่มากก็น้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com