ReadyPlanet.com
dot dot
ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย
ทำความรู้จักอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช

                                                          ประวัติการทำงาน
                            อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช

     
 ประวัติการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                                              อาจารย์ผู้ช่วยบัณฑิตวิทยาลัย โครงการ MBA และโครงการ MBA สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน


ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา


ผู้รับใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮม

 

ประธานชมรมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย(อยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นสมาคม)


กรรมการพิจารณามาตรฐานความรู้ด้านดนตรีบำบัดเพื่อจัดทำตำราวิชาการ และคู่มือการให้บริการการแพทย์ทางเลือกในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ   จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการสมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย    

ประธานชมรมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนแห่งประเทศไทย(อยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นสมาคม)  

 

                             

ผลงานด้านการวิจัย
1. ได้รับรางวัล 10  ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมสำหรับครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2545   ในหัวข้อวิจัยเรื่อง การพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมอภิวัฒน์ปัญญากับ งานเวทีวิชาการ สช. โรงแรมเอสดีอเวนิว วันที่   13-14  กันยายน 2545

2. ได้รับการเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยด้านดนตรีคลาสสิก สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาศิลปะศึกษา  จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2550

3. วิทยานิพนธ์  เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  วิทยานิพนธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

 

ผลงานทางวิชาการ
 
เป็นผู้บุกเบิกงานด้านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสมองด้วยพลังคลื่นเสียงจากดนตรีในประเทศไทย  โดยผลิตตำราออกมาจำนวน  3 เล่ม ได้แก่
     1. คัมภีร์อภิวัฒน์สมอง  พ.ศ. 2542
      2.พัฒนา E.Q. ด้วยเสียงเพลง  พ.ศ. 2543
      3.พัฒนา I.Q.  E.Q.  M.Q. และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง พ.ศ. 2545
      4. พัฒนา I.Q.  E.Q.  M.Q. และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียงฉบับสมบูรณ์ 
          พ.ศ. 2553 (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ )
       4.  คีตะโยคะ ศาสตร์แห่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และฟื้นฟูสุขภาพ
           ด้วยพลังคลื่นเสียง  พ.ศ. 2553 (เอกสารโรเนียว)

 
ผลงานที่เผยแพร่ด้านสื่อสารมวลชน
1. สัมภาษณ์พิเศษรายการโทรทัศน์   เรื่อง  ดนตรีมีประโยชน์มากกว่าทีคุณคิด  รายการเช้าวันนี้     วันที่  17  มิถุนายน 2545  สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
2. สัมภาษณ์พิเศษรายการโทรทัศน์  เรื่อง  คีตะโยคะ  ศาสตร์แห่งสุขภาพดีด้วยพลังคลื่นเสียง  รายการHealth Station  สถานีโทรทัศน์ ITV  2550
3. บทสัมภาษณ์พิเศษกับวารสารวงการครู   เรื่อง แนวทางช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น  : การพัฒนาสมาธิเด็กด้วยคลื่นเสียง โดยลงบทสัมภาษณ์ใน  วารสารวงการครู  ฉบับ เดือน เมษายน  2549
4. บทสัมภาษณ์พิเศษ  เรื่อง คีตะโยคะ ศาสตร์แห่งสุขภาพดีด้วยพลังคลื่นเสียง ให้กับวารสาร  Health Channel    จำนวน 3 ฉบับ  ระหว่างฉบับเดือน  พ.ค.- ก.ค.  2549

 

 

ผลงานด้านความสามารถพิเศษอื่น ๆ
1. จัดทำเวปไซต์ www.somdetteacher.com  และจัดตั้งศูนย์ศึกษามวลสารพระสมเด็จในประเทศไทย    ที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา  เพื่อจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรการพิจารณาพระสมเด็จวัดระฆัง วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย  โดยใช้การศึกษาจากพระตระกูลสมเด็จ และชิ้นส่วนของพระสมเด็จสามวัด  เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย 
2. จัดทำการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพลังสมาธิและความคิดสร้างสรรค์  ด้วยการประยุกต์ใช้ภายใต้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แว่นพลังคลื่นแสงและชุดดนตรีพลังคลื่นเสียง  ภายใต้แนวคิดในศาสตร์คีตะโยคะ


*************************************************************************
ติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ที่   อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช  โทร  081 - 8033630
**************************************************************************หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com