ReadyPlanet.com
dot dot
ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย
บทที่ 10

 

 

 

บทที่ 10
กลุ่มดนตรีทางด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อต่าง ๆ (Spiritual Music)
และกลุ่มดนตรีสวรรค์ (Heaven Music)
เพื่อพัฒนาจิตเหนือสำนึก
 
จิตเหนือสำนึก หมายถึง แหล่งพลังงานพิเศษของมนุษย์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับพลังธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เชื่อมต่อกับมิติเวลา เป็นความรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า หรือในอดีต เป็นสติปัญญาอันละเอียดอ่อน และลึกซึ้งสามารถเข้าใจทะลุถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างได้ และเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งจักรวาล
1. กลุ่มดนตรีทางด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อต่าง ๆ (Spiritual Music)
ดนตรีกลุ่มนี้มีทำการผลิตภายใต้ความเชื่อทางศาสนาและลัทธิความเชื่อต่าง ๆ
ซึ่งจะผู้ผลิตเชื่อว่าพลังแห่งคลื่นเสียงจากดนตรีสามารถสื่อสารเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับสิ่งศักสิทธิ์เบื้องบนที่พวกเขาเคารพบูชา   โดยจะน้อมนำพลังจากสิ่งศักสิทธิ์เบื้องบนหรือพลังงานแห่งจักรวาล เชื่อมต่อกับพลังพิเศษของมนุษย์ที่ปฏิบัติบูชา ก่อให้เกิดพลังสมาธิและปัญญาญานอันสูงส่ง สามารถเข้าใจเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างได้ อันจะกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาแห่งมรรถวิถีที่จะนำเขาไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือบรรลุนิพพาน พ้นจากวัฏสงสารในที่สุด  
สำหรับรูปแบบของดนตรีกลุ่มนี้ มักอยู่ในรูปของ การสวดมนตราต่าง ๆ ทางความเชื่อทางศาสนาหรือลัทธิความเชื่อนั้น ซึ่งอาจเป็นเสียงสวดมนตราล้วน ๆ หรือ เสียงสวดมนตราประกอบดนตรีสมาธิก็ได้ ซึ่งจากการตรวจคลื่นสมองพบว่า เมื่อเราได้ยินคำพูดที่มีท่วงทำนองเพลงช้า ๆ ประกอบ เปลือกสมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์จะถูกกระตุ้นมากกว่าได้ยินบทสนทนาทั่วไปหรือฟังดนตรีอย่างเดียว โดยเฉพาะเมื่อนำดนตรีมาบรรเลงร่วมกับคำพูดเชิงพรรณา และมีรูปภาพด้วย สมองใหญ่ จะได้รับการกระตุ้นและเกิดเชื่อมโยงกันระหว่างสมองซีกซ้ายและขวามากขึ้น (อุสา สุทธิสาคร พัฒนา EQ เด็กได้อย่างไร สำนักพิมพ์รักลูก 2544 หน้า44 ) ดังนั้นการได้ฟังเสียงสวดมนตราซึ่งให้คลื่นเสียงทุ้มต่ำประกอบการดนตรีทางศาสนาบรรเลงประกอบ ก็จะมีผลดีต่อการพัฒนาสมองอย่างยิ่ง
 
 
 
รายการดนตรีและเสียงสวดมนตราทางศาสนา,ลัทธิและความเชื่อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
 

ลำดับ
ชื่อชุดดนตรี
ศาสนา/ลัทธิ
1
BUDDHAM SARANAM GACHCHHAMI
พุทธอินเดีย
2
Die Stimme der Stille
พุทธธิเบต
3
Sacreo Chants of Buddha
พุทธธิเบต
4
SALAMAT&NAZAKAT “ALI”
พุทธอินเดีย
5
Wisdom & Compassion “Tibetan Music for Meditation”
พุทธธิเบต
6
The Great Mantra
พุทธธิเบต
7
Om namaha shivaya
ฮินดู พระศิวะ
8
Om&other music for YOGA and Meditation I-II
ฮินดู พระศิวะ
9
Music of the True Meditation
ฮินดู พระศิวะ
10
Aum Ocean Meditation
ฮินดู
11
พบพระพุทธเจ้า Ravi Shankar
พุทธอินเดีย
12
AUM
ฮินดู
13
Laize OM
พุทธ
14
The Eternal OM
ฮินดู
15
OM The reverberation of source
ฮินดู
16
Mantras From Tebet
พุทธธิเบต
17
Big OM of Tibet
พุทธธิเบต
18
Hari Tat Sat
ฮินดู
19
The Music of Tao
ลัทธิเต๋า
20
I CHING Symphony
ลัทธิเต๋า
21
Feng Shui
ลัทธิเต๋า
22
Spirit of The Tao Te Ching
ลัทธิเต๋า
23
The Sound of Triple Jewel
ลัทธิเต๋า
24
Behind The Light
ลัทธิเต๋า
25
Zen
พุทธ ลัทธิเซน

 
 

ลำดับ
 
ชื่อชุดดนตรี
ศาสนา/ลัทธิ
26
Music for Zen Meditation
พุทธ ลัทธิเซน
27
Ichi On Buttsu
พุทธ ลัทธิเซน
28
Santuary
พุทธ ลัทธิเซน
29
Oriental Sunrise
พุทธ ลัทธิเซน
30
Satori
พุทธ ลัทธิเซน
31
เพลงธาตุทั้ง 6 ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ และวิญญาณธาตุ 
ลัทธิเต๋า (ดนตรีจีน)
32
เพลงธาตุทั้ง 5 ดิน น้ำ ลม ไฟ ทอง
ลัทธิเต๋า (ดนตรีตะวันตก)
33
Meditation Satori
ลัทธิเต๋า (ญี่ปุ่น)
34
Colour
ลัทธิเต๋า (ญี่ปุ่น)
35
Super Coding Exceiting Sound
ลัทธิเต๋า (ญี่ปุ่น)
36
Tao Meditation
ลัทธิเต๋า
37
Tibetan Meditation
พุทธ ธิเบต
38
Stretching Meditation
โยคะ อินเดีย
39
Ayuraveda
อายุรเวทบำบัด อินเดีย
40
Conversation with God
คริสต์
41
Sanctus พบพระเจ้า
Meditation for the Soul
คริสต์
42
Angel Chants
คริสต์
43
พบพระศิวะ I-II
ฮินดู ศิวะ
44
Krishna Das One Track Heart
ฮินดู พระกฤษณะ พระนารายณ์
45
Lama Karma
พุทธ ธิเบต
46
Healing Meditation พบดาไลลามะ
พุทธ ธิเบต
47
Himalaya
พุทธธิเบต
48
eMAo
พุทธธิเบต
49
Bardo
พุทธธิเบต
50
Mystic Traveller
พุทธธิเบต
51
The Mystery of Life
พุทธธิเบต

 
 

ลำดับ
ชื่อชุดดนตรี
ศาสนา/ลัทธิ
52
Mamtras Shiva
ฮินดู ศิวะ
53
Maha Maya
ฮินดู พระแม่อุมา
54
Kriyananda Chants “Yoganaada”
โยคะ อินเดีย
55
Shankar nobody told me
ฮินดู พระพิคเณศวร์
56
Kailash
ฮินดู พระศิวะ
57
Mantra
พุทธ ธิเบต
58
Reiki invisible healing
ลัทธิเรกิ
59
Reiki Music for healing through touch
ลัทธิเรกิ
60
Reiki Part two A Touch of Health
ลัทธิเรกิ
61
Reiki Hands of Light
ลัทธิเรกิ
62
Reiki Healing Hands
ลัทธิเรกิ
63
The Reiki effect
ลัทธิเรกิ
64
Healing Music for Reiki 4
ลัทธิเรกิ
65
Suite for DIE TIBETER
พุทธธิเบต
66
Development of Latent Abilities Institute and Uinversal Energy Healing Center
วิชาพลังจักรวาล
67
Le Mystere des voix Bulgaria 1-4
ลัทธิพื้นเมืองบุลกาเรีย

 
 
 
 
 
อีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะเสียงดนตรีล้วน ๆ   เช่น เสียงระฆังสายฟ้าและอ่างเสียง(Singing bowl) ของธิเบต เป็นต้น ดนตรีประเภทนี้สร้างขึ้นด้วยพลังแห่งความศรัทธาเพื่อหวังรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือสิ่งที่ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อนั้นนับถือสูงสุด จึงเป็นดนตรีที่ทรงพลังทางด้านพลังแห่งศรัทธา และพลังแห่งจิตวิญญาณ ด้วยเสียงทุ้มต่ำของคลื่นเสียงแห่งมนตรา หรือพลังแห่งคลื่นเสียงจากดนตรีหรือเครื่องบูชาตามความเชื่อ ก็จะมีส่วนช่วยในการบำบัดและพัฒนาสมาธิของผู้รับฟังได้
 
ตัวอย่างดนตรีประเภทนี้ ที่น่าสนใจ
 

ลำดับ
ชื่อชุดดนตรี
ศาสนา/ลัทธิ
1
NADAHIMALAYA
NEW EARTH
2
TIBETAN SINGING BOWLS
Tibetan Music Center
3
Planet Sound
Abaton Vibra
4
Tibetan Bells II
Henry Wolff&Nancy Hennings
5
Tibetan Bells III
Henry Wolff&Nancy Hennings
6
Singing Bowl Meditaiton
Hans De Back
7
Big Bell Music
Sony
8
XUMANTRA SINGING BOWLS
XONIX
9
Golden Bowls of Compassion
Karma Moffett

ผู้สนใจชุดดนตรีพัฒนาคลื่นสมอง
ติดต่อได้ที่อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช   โทร 081-8033630
โครงการห้องสมุดคลื่นเสียง ตั้งอยู่ ณ ห้องสมุดโรงเรียถนอมพิศวิทยา
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา อยู่ระหว่างซอยลาดพร้าว62-64 ถนนลาดพร้าว
 โทร 081-8033630  ราคาแผ่นละ 200 บาท 
  ถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับด้วยตนเอง
สามารถสั่งซื้อได้โดยการโทรศัพท์มาที่อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช โทร 081-8033630
และโอนเงินค่าซีดีที่ต้องการมาที่  นายอริยะ สุพรรณเภษัช เลขที่บัญชี  084-0-085-427  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย 4 ซอย 22  ค่าส่งฟรี
(ห้องสมุดคลื่นเสียง ดำเนินงานภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของห้องสมุดโรงเรียน
ถนอมพิศวิทยา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กลุ่มดนตรีสวรรค์ (Heaven Music)
 
 
 
ดนตรีสวรรค์เป็นดนตรีที่สร้างสรรโดยโยคะมาสเตอร์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสมาธิจิต โดยผลิตเป็นดนตรีที่ให้คลื่นเสียงเฉพาะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพสมอง,สมาธิและการทำงานของต่อมไร้ท่อในร่างกายได้เป็นอย่างดี
ดนตรีสวรรค์เป็นดนตรีที่สร้างสรรโดยโยคะมาสเตอร์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสมาธิจิต โดยผลิตเป็นดนตรีที่ให้คลื่นเสียงเฉพาะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพสมอง,สมาธิและการทำงานของต่อมไร้ท่อในร่างกายได้เป็นอย่างดี
          โยคะมาสเตอร์ระดับสูงเชื่อว่าเมื่อได้รับการพัฒนาด้วยคลื่นเสียงจากดนตรีสวรรค์ ร่างกายจะถูกยกระดับศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณสูงขึ้นไป เพื่อนำไปสู่สภาวะที่ทางโยคะเรียกว่าการเดินทางของพลังกุณฑาลินี ทำให้มนุษย์ผู้นั้นเกิดสภาวะของกายใหม่ซึ่งเรียกว่าสภาวะกายศักสิทธิ์หรือสภาวะกายพลังแม่เหล็กชีวภาพ มีพลังแห่งประสาทสัมผัสที่หกสูงกว่ามนุษย์ปกติทั่วไป ซึ่งเป็นผลพลังของคลื่นเสียงของดนตรีจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองแต่ละส่วน ได้แก่สมองส่วนก้านสมอง,ส่วนระบบลิมบิกและสมองส่วนปัญญา
 หรือสมองส่วนนีโอคอร์เทกซ์และต่อมไร้ท่อในร่างกาย พบว่าพลังจากคลื่นเสียงแห่งดนตรีสวรรค์มีผลต่อการพัฒนาทางจิตเป็นอย่างสูง ขณะเข้าทำสมาธิกับดนตรีสวรรค์บางคนอาจพบปรากฎการณ์พิเศษทางกายและจิต เช่น รู้สึกปิติ ขนลุก ตัวเบาเหมือนลอยได้, รู้สึกถึงกลิ่นหอมของธูป , รู้สึกถูกสัมผัสโดยอ่อนโยนของพลังต่างมิติ, รู้สึกได้ยินเสียงทิพย์ต่าง ๆ รู้สึกเห็นแสงสีต่าง ๆ หรือ พบองค์นิมิตของมหาโยคีหรือมหาเทพ เท่าที่ได้ทดสอบกันมาพบประสบการณ์แปลกๆ มากมาย นับว่าดนตรีสวรรค์เป็นแนวทางไปสู่ประสบการณ์ทางจิตที่น่าสนใจอันนำไปสู่การพัฒนาทางจิตวิญญาณในระดับสูง  
การใช้ดนตรีประเภทนี้ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของโยคะมาสเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านพลังโยคะระดับสูงเท่านั้น ไม่ควรฝึกปฏิบัติสมาธิด้วยดนตรีประเภทนี้ด้วยตนเอง ทั้งห้องฝึกปฏิบัติต้องอยู่ในสภาวะที่ควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมจึงจะสามารถมีประสิทธิภาพเต็มที่ ดนตรีประเภทนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้สนใจดนตรีทั่วไป แต่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณและสมาธิของตนในระดับสูงเท่านั้น   
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com