ReadyPlanet.com
dot dot
ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
 
ช่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
 
 
****************************************************************************
 

 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาวิทยาขอเชิญชม
 
งาน 50 ปี ถนอมพิศวิชาการ
 

วันที่ 16  กันยายน 2556  
 
เวลา 8.00-12.00 น.
 
****************************************************************************

ภาพแสดงกิจกรรมภายในงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในการเปิดงาน 50 ปี ถนอมพิศวิชาการ ปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
การเซ็น MOU สัญญาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีน 
 
 
ระหว่าง
 
 
 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยากับสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
 

เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

โดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 

และมิสเตอร์สตีเฟน ตัวแทนฝ่ายจีนที่ได้รับฉันทานุมัติตรงจากสถาบันฯ
 
 
 
 
 

 
 
การแสดงรำอวยพรและรำมโนราห์ โดยชมรมนาฏศิลป์
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
   
 


 
 
การแสดงการร้องเพลงภาษาจีนและสัมภาษณ์แนวทางการศึกษาภาษาจีน
โดย คุณนิดาวรรณ อัศวทวีโชค (นิด Thevoice)
  
ศิลปินที่โด่งดังจากการร้องเพลงภาษาจีน
จากรายการ  Thevoice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนอนุบาลขบวน ASIAN WAY และวงดุริยางค์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
นำแขกผู้มีเกียรติเดินทางสู่ตึก 35 ปี  
เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการเปิด 
 
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร
 
 
 

 

 
 
การทำพิธีเปิด
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
สาขากรุงเทพมหานคร
โดยผู้อำนวยเขตวังทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
และตัวแทนฝ่ายประเทศจีนของสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง
 
 
 
นักเรียนชมรมภาษาจีน การร้องเพลงภาษาจีนต้อนรับ
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง 
และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
 
 
 
ในพิธีเปิดสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา

 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน
   
 
   
ในพิธีเปิดสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง สาขากรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ชั้น 5 ตึก 35 ปี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
 
 
 
การแสดงการร้องเพลงภาษาจีน 
ของนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
หลักสูตรภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 และนักเรียนชมรมภาษาจีน
 
 
 
 
 
การแสดงการร้องเพลงภาษาจีน 
ของนักเรียนระดับปฐมวัยหลักสูตรภาษาจีนของ
 
โรงเรียนอนุบาลราชพงศา  
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญและโรงเรียนอนุบาลบ้านครู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
การอบรมแนวทางการภาษาจีนให้ประสบความสำเร็จ
โดยวิทยากร คุณนิดาวรรณ อัศวทวีโชค (นิด the voice)
พิธีกรโดยคุณอาทิตยา บุญชูวงศ์ (น้องใบเฟิร์น)

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  

ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ดูงานด้านการเรียนการสอนด้านภาษาจีนในมณฑลยูนนาน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2556

 

 

*********************************************************************
 

 

 ครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556

หลักการและเหตุผล

                การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะให้สำเร็จลุล่วงภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) มีผลให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องปรับตัว รวมทั้งการปรับความสัมพันธ์กับประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดประชากรใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก นอกจากนี้ จีนเป็นมหาอำนาจที่ใกล้ชิดประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมร่วมกัน  ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำเสนอแนวทางเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาภาษาจีนให้กับสถานศึกษาเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน

            อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้รับโอกาสที่ดีที่ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 12 วัน ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การอนุเคราะห์จากสถาบันคอมพิวเตอร์และภาษามีนบุรี ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับประเทศจีนและการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะได้พบว่าการเรียนอักษรพินอินที่ช่วยในการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง จะเป็นประตูสำคัญในการพูดและการสื่อสารภาษาจีน  ทำให้ได้ระลึกถึงสิ่งที่เคยผิดพลาดจากการที่ได้ลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานจากการให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนภายในโรงเรียน

หลังจากกลับมาประเทศไทยได้ไปศึกษาดูงานการสอนภาษาจีนระดับปฐมวัยที่โรงเรียนมาเรียลัย ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาจีนไชน่าวิช ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิช  จึงได้ทดลองจัดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นภาษาที่สามเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้พยายามรวมเอาประสบการณ์ที่ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยที่ประสบความสำเร็จมากภายในโรงเรียนนำมาจัดการศึกษาภาษาจีนนี้ด้วย ทำให้ได้หลักการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเด็กระดับปฐมวัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นซึ่งมุ่งให้เด็กเรียนด้วยความรักและมีความสุข  พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วมาก ๆ

ภายใต้การเรียนภาษาจีนไปพร้อม ๆ กับการเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะโรงเรียนกึ่งสามภาษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านภาษาภายใต้แนวคิดของกลุ่มนายแพทย์และนักการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า ช่วงอายุ 1-6 ปี เป็นช่วงทองของการเรียนรู้ด้านภาษา  

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศไทยได้เดินทางศึกษาเรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมจีน และสามารถเตรียมตัวและเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนภาษาจีนในสถานศึกษาในอนาคต เพื่อการพัฒนาและสร้างโอกาสตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้นักเรียนหรือนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ให้ทัดเทียมก้าวทันกับการก้าวไวของการสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและ สพฐ. ซึ่งนำครูจีนหลายพันคนผ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) อีกทั้งหลายโรงเรียนรัฐบาลดังในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายได้มาบรรจุภาษาจีนเข้าไปในหลักสูตรด้วย  ถ้าโรงเรียนเอกชนยังก้าวช้าหรือยังขอรอเวลาอีกหลายปีก็อาจไม่ทันการณ์   

ดังนั้นเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลสำหรับโรงเรียนเอกชน ทางโรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงและโรงเรียนสอนภาษาจีนไชน่าวิส จึงร่วมกันจัดโครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ ขึ้น 

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีสิ่งสำคัญที่ต้องการดูเพิ่มเติมจากเป็นพิเศษการศึกษาดูงานครั้งก่อน ได้แก่

1) การไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนครั้งแรก ไม่ได้พบนักเรียนชาวจีนเลยเนื่องจากได้เดินทางไปในช่วงปิดเทอม  ซึ่งครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะได้พบบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาจีนในเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาของนักเรียนจีน ทั้งยังได้มีโอกาสดูเอกสารการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ในการเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางหลักสูตรและตำราภาษาจีนที่จะใช้ในประเทศไทยด้วย                                                           

2)การดูงานในครั้งนี้ยังได้โอกาสศึกษาการจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนจากประเทศไทยซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิงซึ่งจะทำให้ผู้ไปศึกษาดูงานได้รับรู้แนวทางการจัดค่ายภาษาจีนในประเทศจีนและความเป็นอยู่ของเยาวชนไทยภายในสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ตัดสินใจส่งเยาวชนไทยอายุ 10 ปีขึ้นไปมาร่วมออกค่ายการเรียนรู้ภาษาจีนกับสถาบันในอนาคต

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการได้ดูงานการเรียนการสอนด้านภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  ณ  ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน และการจัดค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมคุนหมิง

2.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับชาวจีน และการทัศนศึกษาในแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งท้องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจีน

3.    เพื่อให้คณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จัก และทำความเข้าใจกับหลักการเรียนการสอนของชาวจีน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆของคณะครู อาจารย์ที่สังกัดอยู่

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เฉพาะคณะผู้บริหารในสถานศึกษาเท่านั้น  รับรองในฐานะแขกผู้มีเกียรติของรัฐบาลจีน 

รูปแบบ/สถานที่ การดำเนินงาน

1.       ดูงานด้านการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งคุนหมิง

2.       มีครูอาจารย์ และผู้บริหารจากโรงเรียน เป็นดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

-           วัน รวมวันเดินทาง

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การจัดการศึกษาทางด้านภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย ณ สถาบันการศึกษาในประเทศจีน และการจัดค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทย ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมคุนหมิง

2.     คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ตลอดจนการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ อารยธรรม ของประเทศจีน

3.    คณะครู อาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวจีน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆของคณะครู อาจารย์ที่สังกัดอยู่

  กำหนดการโครงการ “ ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

โรงเรียนถนอมพิศวิทยาและโรงเรียนสอนภาษาไชน่าวิส

เพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ทางการศึกษานานาชาติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

กำหนดการเดินทางวันที่ 31  มีนาคม -  3 เมษายน  2556

********************************************************************************

วันที่หนึ่งของการเดินทาง      กรุงเทพมหานคร  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

10.00  น. ออกเดินทางสูง เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทยอินเตอร์ 

เมืองคุณหมิง จัดเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบสูง ความสูงของพื้นที่ราว 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขาล้อมรอบทั้ง ด้าน ทำให้คุนหมิงมีอากาศเย็นสบาย อีกทั้งด้านใต้ยังติดกับทะเลสาบเตียนฉือที่กว้างใหญ่ (พื้นที่ประมาณ 298 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของเมืองให้สม่ำเสมอ อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงเป็นดั่งแดนสวรรค์ของพืชพันธุ์นานาชนิด ด้วยเหตุนี้เองที่นี่จึงได้รับสมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และจัดเป็นทำเลที่ดีในการตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองคุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

14.00 น. นำท่านเยี่ยมชมสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง และการเรียนการสอนภายในสถาบัน      สำหรับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสถาบันภาษาหลักของรัฐบาลจีน  เดิมสถาบันดำเนินการเป็นโรงเรียนเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับชาวจีนต่างชาติ  ในเขตทิศตะวันตอก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 โดยรัฐบาลจีน ปัจจุบันได้เพิ่มขอบเขตหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตลอดจนกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑล  

18.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง จัดเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารที่ดูงาน

20.00 น. เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดีบริเวณสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง  จะพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินทางshopping ในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สองของการเดินทาง      ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเจี้ยนกง  และโรงเรียนระดับประถมศึกษาหมิงทง

 ตลาดนัดคนเดิน พารากอนคุนหมิง 

                                             ค่ายภาษาจีนสำหรับเยาวชนไทยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

9.00  น. ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคุนหมิง โรงเรียนอนุบาลเจี้ยนกง

10.30 น. ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคุนหมิง โรงเรียนหมิงทง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

13.00 น. แวะชมตลาดนัดคนเดิน หรือสยามพารากอนแห่งคุนหมิง  ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้า แบรนด์เนมและร้านค้าเล็ก ๆ ซึ่งขายสินค้าราคาถูกจำนวนมาก 

17.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร 

18.00 น.  เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดี ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย   ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนในสถาบันฯ หรือshopping สินค้าในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สามของการเดินทาง      พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เมืองยูนนาน

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารบริเวณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

13.00 น.  เดินทางศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  เมืองยูนนาน ที่มีซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์จัดแสดงมากกว่า 600 ซาก  อาคารพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการขุดซากไดโนเสาร์  จัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร์รูปแบบต่าง ๆ ภายใต้เทคโนโลยีที่น่าสนใจ การบำรุงรักษาซากไดโนเสาร์ ชมโรงภาพยนตร์ 4  จัดแสดงภาพยนตร์การสูญพันธุ์แห่งไดโนเสาร์ และจัดแสดงส่วนของซากไดโนเสาร์ที่ยังไม่ได้ขุดค้นขึ้นมาจำนวนมาก  รวมทั้งชมสวนสนุกที่ตั้งอยู่อาคารส่วนนอกพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์และท่านสามารถได้รับความบันเทิงกับเครื่องเล่นเต็มรูปแบบ

18.00 น.  เข้าพักผ่อนที่โรงแรมชั้นดี ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนในสถาบันฯ หรือ  shopping ในห้างสรรพสินค้าWallmart  หรือสินค้าราคาถูกในร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

********************************************************************************

วันที่สี่ของการเดินทาง      วัดหยวนถง  สนามบินนานาชาติคุนหมิง

********************************************************************************

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมจัดกระเป๋าพร้อมสำหรับการเดินทางกลับ

9..00 น. ชมวัดหยวนถง  ซึ่งเป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่าและธิเบต  วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย  สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 ปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารหรือสนามบิน

14.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ โดยสายการบินไทยอินเตอร์

**********************************************************************

****************************************************
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
และอาจารย์พลอนันต์ สุพรรณภษััช ผู้จัดการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ร่วมไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาภาษาจึนสำหรับชาวต่างชาติ  
ณ สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming) 
เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 1 -12  สิงหาคม  2555
 
 
 
 
 
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนคุนหมิง
(Chinese Language And Culture School Of Kunming)  
 
 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมเข้มข้นโดยเรียนรู้ในห้องเรียนกับครูสอนภาษาจีนของสถาบันฯ
เรื่องการออกเสียงภาษาจีนด้วยพินอิน การสนทนาภาษาจีน และศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของนักเรียนต่างชาติที่ฝึกอบรมอยู่ใน
สถาบันฝึกอบรมสำหรับนักเรียนจีนโพ้นทะเลและสถานที่ตั้งของ
แคมป์สอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จัดตั้งโดยรัฐบาลจีน

 
 
 
 
 
 
นักเรียนไทยที่กำลังเข้าฝึกอบรมอยู่ในสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยยูนนาน 
 
 
 
 
 
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เมืองยูนนาน
ที่มีซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์จัดแสดงมากกว่า 600 ซาก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเืมืองคุนหมิง

 
 

       
พี่น้องชาวหยี ในฉวู่สง

  

มาแล้วครับ น้องไดโนเสาร์่ของฉวู่สง ณ สวนไดโนเสาร์แห่งชาติจีนฉวู่สง

   
ซื่อเจี้ยข่งหลงกู่-ไดโนเสาร์โบราณ

        
ซากไดโนเสาร์ที่ขุดได้มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

   
ที่นี่ยังมีอุทยานไดโนเสาร์จำลองให้นั่งรถรางชมกันเพลิน ๆ อีกด้วยครับ

     
ไดโนเสาร์ที่ทางการจีนเขาขุดได้มีความสมบูรณ์มากถึงมากที่สุด เป็นความภาคภูมิใจของจีน นับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติจีน และของมนุษยชาติ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ขุดค้นซากไดโนเสาร์จริง แล้วได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาทับหลุมที่ขุดค้นซากไดโนเสาร์ได้ นับว่าเมืองฉวู่สงเป็นอุทยานการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่สำคัญ อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด

     

บัตรเข้าชมอุทยานไดโนเสาร์โลก ราคาสูงถึงหนึ่งร้อยสามสิบหยวนหรือเท่ากับประมาณ 650 บาท แต่ก็นับว่าคุ้มค่ามากที่สุด กว่าเขาจะลุกขึ้นมาให้เราขุดค้นพบต้องใช้เวลาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติ นับว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะพาลูก-หลานไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญ อยู่ใกล้กับคุนหมิง และใกล้กับเมืองไทยเรามาก ๆ

 

           

 
 

 

           

  

 

 

 
 
 
ทัศนศึกษาสวนป่าหินคุนหมิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ชนกลุ่มน้อยแห่งยูนนาน
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************************************** 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนา I.Q. E.Q.  ของเด็กด้วยเสียงเพลง 

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  

 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ได้เป็นวิทยากรพิเศษในงาน
        
การเสวนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชิงปฏิบัติการ
 
หัวข้อ " Mind Development through Music"
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน  2554 เวลา 13.30- 16.30 น.
 
ณ ห้อง Auditorium  อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************** 
 
                                                  
 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ  ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต  ครั้งที่ 18"พลังจิตฝ่าวิกฤตโลก" ในวันที่ 10- 11-12-13 ธันวาคม 2553  
ณ ห้างพันทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น 8 
โดยงานที่ขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมการฝึกจิต เพื่อ สุขภาพ คุณภาพชีวิต และ คุณธรรมที่ดี
2. รวบรวมความรู้และปรากฏการณ์ทางจิตให้เป็นระบบ
3. วิเคราะห์ วิจัย ความรู้และปรากฏการณ์ทางจิต
4. รวบรวมนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางจิตให้เป็นปึกแผ่น
5. แสดงการพิสูจน์ ทดลอง หลักการ และวิธีการฝึกจิตต่างๆ ให้เป็นที่ปรากฏชัดว่าเป็น "วิทยาศาสตร์ทางจิต"
6. พัฒนาระบบการเรียน การสอน และการเผยแพร่ความรู้ทางจิตให้กว้างขวาง รวมทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน การฝึกจิต และสุขภาพจิต
7. กระตุ้นผู้นำ นักวิชาการ และมนุษยชาติ ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ "การพัฒนาทางจิต" เพื่อประโยชน์สุขในด้าน สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และ คุณธรรม คู่ไปกับ "การพัฒนาเศรษฐกิจ" แก่ประชาชน
8. กระตุ้นให้มีการจัดตั้ง "สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต" และ "คณะวิทยาศาสตร์ทางจิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก" เพื่อเป็นการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ "วิชาการทางจิต" อย่างเป็นทางการ
9. เสริมสร้างการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน ด้วยจิตที่มีคุณภาพ และ คุณธรรม
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ได้รับเชิญจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต บรรยายพิเศษเรื่อง สติปัฏฐาน4 กับการอภิวัฒน์สมอง ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต  ครั้งที่ 18"พลังจิตฝ่าวิกฤตโลก" ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม  2553 เวลา 18.00-19.00 น. เวทีบรรยาย 2   ณ ห้างพันทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น 8     ท่านที่สนใจสามารถติดตามรับฟังการบรรยายได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้
สำหรับท่านผู้สนใจด้านศาสนา การพัฒนาสมาธิ พัฒนาคุณธรรม ศาสตร์การทำนาย และการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ จากวิทยากรผู้ชำนาญการต่าง ตลอด 4 วันของการจัดงานนี้สามารถดูรายละเอียดได้  โดยคลิ๊กข้อความด้านล่างนี้
 
 
 
********************************************

*********************************************************
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ได้เป็นวิทยากรพิเศษในจัดงาน 
โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 4
 
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม  2553
 
 
08.00 – 08.40 น.                 ลงทะเบียน
08.40 – 08.50 น.                 โชว์การแสดง รำมโนราห์ โดยชมรมนาฏศิลป์  โรงเรียน
                                           ถนอมพิศวิทยา
                                                          
08.50 – 09.00 น.                อาจารย์อริยะ   สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการ
                                          โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
                                                          
09.00 – 10.30 น.               การบรรยายเรื่อง “ การพัฒนาสมองซีกขวาด้วยพลัง
                                          คลื่นเสียง”  โดย อาจารย์อริยะ   สุพรรณเภษัช   ผู้
                                          อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
10.30  – 12.00 น.              การบรรยายเรื่อง  “ การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็ก
                                          ปฐมวัย ” โดย อาจารย์ศิรประภา อยู่สุข   ผู้อำนวยการ
                                          โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์  
12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00  – 14.15 น.              การบรรยายเรื่อง “ Project approach  กรณีศึกษา
                                         โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์
                                         โดย อาจารย์น้ำทิพย์   เสือสารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                          อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์
14.15 – 14.25 น.              พักรับประทานอาหารว่าง
14.25 – 15.00 น.               การบรรยายเรื่อง “Project approach  กรณีศึกษา
                                         โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์
                                         โดย อาจารย์น้ำทิพย์   เสือสารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                         อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์         
15.00 – 15.15 น.               อาจารย์อริยะ   สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                         ถนอมพิศวิทยากล่าวปิดงาน และมอบของที่ระลึกแก่
                                         วิทยากร            
                                                  
 
**************************************************************
โรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
จัดโดยสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน, 3-4 กรกฎาคม,21-22 ส.ค.,28-29 ส.ค. 8 ก.ย. และ 18 ก.ย. 2553
โดยวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเป็นวันที่จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและครู
โดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการ  ครูขวัญจิต นันโท หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1-2
ครูเบญจมาศ สาลี หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3 ครูรุ้งฟ้า ประสิทธิ์นอกหัวหน้ากลุ่มสาระปฐมวัย เข้าร่วมอบรม
 
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  เป็นตัวแทนผู้บริหาร 1 ใน 3 คน จากคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 70 คน
บรรยายให้ที่ประชุมใหญ่ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยได้นำเสนอภาพรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนถนอมพิศวิทยาและถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสซารี่ขึ้นนำเสนอพร้อมนำความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารอีกห้ากลุ่มเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับครูและผู้บริหารในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับฟัง 
 
 
 การจัดบูธแสดงผลงานของครู  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมชม โดยผลงานที่ได้รับความสนใจมากได้แก่ สมุดป๊อบอัฟ สมุดฝึกการเขียนของเด็กปฐมวัย และโรงหุ่นฉบับกระเป๋า
 
 
 
                                                
 
                                               
 
                                               
 
                                                
 

ภาพบรรยากาศ  การสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการนิตยสาร Real Parenting ซึ่งเป็นนิตยสารในเครืออมรินทร์ที่บรรจุเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่และเด็กที่ขายดีที่สุด  ได้ขอสัมภาษณ์อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ณ บริษัทอมรินทร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ในเรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้พลังคลื่นเสียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิในเด็ก  เพื่อนำลงในนิตยสารReal Parenting ในฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553 

 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนประเทศไทยกลับจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพ.ศ. 2553  ซึ่งนายนครินทร์ โลหิตศิริ  ศิษย์เก่าโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิก ทางโรงเรียนประกอบด้วยท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้จัดการและคณะครูได้ไปร่วมแสดงความยินดี  และทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นรางวัลที่เป็นศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับประกาศนียบัตรชมเชยในฐานะโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนที่โดดเด่น

 

ผู้อำนวยการและผู้จัดการมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้กับผู้ช่วยผู้จัดการที่มารดาเสียชีวิตCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com