ReadyPlanet.com
dot dot
ชมรมสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย
ผลงานด้านการเป็นวิทยากรพิเศษ

 

 

 

 

ประวัติการเป็นวิทยากร
 
 
 

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการบัญชี

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง พัฒนาสมาธิด้วยเสียงเพลง

ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ุ 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

 

   

 

 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ด้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดพิจิตรค


 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพสมองและสมาธิจิต

ในวันพุธ ที่ 27 กุันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมพิจิตรพลาซา  อ.เมืิอง จังหวัดพิจิตร

 

 


 

อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา

ได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนา I.Q. E.Q.  ของเด็กด้วยเสียงเพลง 

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.30 . 

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 
 
**************************************************

 

เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนภายนอก
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ได้เป็นวิทยากรพิเศษในงาน
        
การเสวนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชิงปฏิบัติการ
 
หัวข้อ " Mind Development through Music"
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน  2554 เวลา 13.30- 16.30 น.
 
ณ ห้อง Auditorium  อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************** 
 
                                                  
 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ  ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต  ครั้งที่ 18"พลังจิตฝ่าวิกฤตโลก" ในวันที่ 10- 11-12-13 ธันวาคม 2553  
ณ ห้างพันทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น 8 
โดยงานที่ขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมการฝึกจิต เพื่อ สุขภาพ คุณภาพชีวิต และ คุณธรรมที่ดี
2. รวบรวมความรู้และปรากฏการณ์ทางจิตให้เป็นระบบ
3. วิเคราะห์ วิจัย ความรู้และปรากฏการณ์ทางจิต
4. รวบรวมนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางจิตให้เป็นปึกแผ่น
5. แสดงการพิสูจน์ ทดลอง หลักการ และวิธีการฝึกจิตต่างๆ ให้เป็นที่ปรากฏชัดว่าเป็น "วิทยาศาสตร์ทางจิต"
6. พัฒนาระบบการเรียน การสอน และการเผยแพร่ความรู้ทางจิตให้กว้างขวาง รวมทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน การฝึกจิต และสุขภาพจิต
7. กระตุ้นผู้นำ นักวิชาการ และมนุษยชาติ ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ "การพัฒนาทางจิต" เพื่อประโยชน์สุขในด้าน สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และ คุณธรรม คู่ไปกับ "การพัฒนาเศรษฐกิจ" แก่ประชาชน
8. กระตุ้นให้มีการจัดตั้ง "สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต" และ "คณะวิทยาศาสตร์ทางจิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก" เพื่อเป็นการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ "วิชาการทางจิต" อย่างเป็นทางการ
9. เสริมสร้างการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน ด้วยจิตที่มีคุณภาพ และ คุณธรรม
 
 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช  ได้รับเชิญจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต บรรยายพิเศษเรื่อง สติปัฏฐาน4 กับการอภิวัฒน์สมอง ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต  ครั้งที่ 18"พลังจิตฝ่าวิกฤตโลก" ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม  2553 เวลา 18.00-19.00 น. เวทีบรรยาย 2   ณ ห้างพันทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น 8     ท่านที่สนใจสามารถติดตามรับฟังการบรรยายได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้
สำหรับท่านผู้สนใจด้านศาสนา การพัฒนาสมาธิ พัฒนาคุณธรรม ศาสตร์การทำนาย และการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ จากวิทยากรผู้ชำนาญการต่าง ตลอด 4 วันของการจัดงานนี้สามารถดูรายละเอียดได้  โดยคลิ๊กข้อความด้านล่างนี้
 
 
 
1.วิทยากรพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา
    รุ่นที่ 30-31  กระทรวงมหาดไทย
 
                                                  
 
 
บรรยายหัวข้อ  “ เทคนิคพัฒนาศักยภาพสมองให้เต็มประสิทธิภาพ ”
  ณ โรงแรมชาลีน่า รามคำแหง กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 ม.ค.53 รุ่นที่ 30 และ รุ่นที่ 31
 ในวันที่ 15 ก.พ. 53  
 
2. โครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3   วันที่ 10 ตุลาคม 2552 
     ณ. โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 
อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
บรรยายหัวข้อ  การประยุกต์ใช้ชุดดนตรีอภิวัฒน์ปัญญากับการพัฒนาสมองและสมาธิสำหรับเด็กปฐมวัย 
 
3.โรงเรียนถนอมพิศวิทยา นำโดยอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช
จัดอบรมโครงการแบ่งปันทางวิชาการระดับปฐมวัย   ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารในด้านการเป็นวิทยากรในระดับกลุ่มโรงเรียน พัฒนาความรู้
ให้กับครูและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในระหว่างกลุ่มโรงเรียน
ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยเข้าร่วมการอบรม ดังนี้
     1. โรงเรียนอนุบาลบ้านครู         2. โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา
     3. ถนอมพิศเบบี้โฮม                 4. โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์
     5. โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ    6. โรงเรียนอนุบาลเยี่ยมนุช
     7.  โรงเรียนอนุบาลสังสิทธิ        8. โรงเรียนอนุบาลวรวรรณา
    9. โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก      10. โรงเรียนอนุบาลกรสุภา
    11. โรงเรียนถนอมพิศวิทยา    
 
อาจารย์ อริยะ สุพรรณเภษัช ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา บรรยายเรื่อง 
      “ การพัฒนาพลังสติปัญญาเด็กไทยด้วยพลังคลื่นเสียง ”
                                                                                                                                            
                    
4.  สัมภาษณ์พิเศษ รายการHealth Station   เรื่อง คีตะโยคะ 
     สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี 13 ก.พ. 2547
 
             
 
              
 
              
 
 
 
 
 
 
5.        วิทยากรพิเศษ เรื่อง พลังคลื่นเสียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพกายและจิต  
        ชมรมครูอาวุโสสตรีวิทยา 2 โรงเรียนสตรีวิทยา2  วันที่15 กันยายน   2550
 
 
                      
 
 
                          
 
 
 
                     
 
                      
 
6.        วิทยากรพิเศษ เรื่อง คีตะโยคะ กองการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข
 
                               
 
                                     
 
 
  
 
7.        วิทยากรพิเศษ เรื่อง คีตะโยคะ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
                   ครั้งที่ 10   วันที่ 10-14   ธันวาคม 2546  
           ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตจุลจักรพงศ์  
 
 
                          
 
 
                                  
 
 
 
                                       
 
 
 
8.  วิทยากรพิเศษ เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาสมาธิเด็กพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   13 ก.พ. 2547
                                            
 
                                  
 
 
                                     
 
9.        วิทยากรพิเศษ เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัย
            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   13 ก.พ. 2547
  
10.        วิทยากรพิเศษ เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาวินัยและความสุขทางจิตใจ 
        โครงการอบรมวินัยอุตสาหกรรมให้กับแรงงานไทย สำนักจัดหางานจังหวัดตราด  
        ณ โรงแรมเหลาหยาอินรีสอร์ท    จ.ตราด วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม   2547
 
11.        วิทยากรพิเศษ เรื่อง ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัย 
             งานถนอมพิศนิทรรศการวันที่ 5 กันยายน 2546
 
                                   
 
12.        วิทยากรพิเศษ เรื่อง ดนตรีเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
             ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8   วันที่ 10-14   ธันวาคม 2546   ณ รามสแควร์ ไฮ-เอ็ด-เซนเตอร์ 
 
13.     สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง ดนตรีมีประโยชน์มากกว่าทีคุณคิด รายการเช้าวันนี้ 
            วันที่ 17 มิถุนายน 2545 สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
 
14.     วิทยากรพิเศษพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย สำหรับผลงานวิจัยยอดเยี่ยม
           สำหรับครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ   
   เรื่อง กิจกรรมอภิวัฒน์ปัญญากับการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย   งานเวทีวิชาการ สช.
   โรงแรมเอสดีอเวนิว วันที่   13-14 กันยายน 2545
 
 
                                        
 
 
                                
 
 
 
15.     วิทยากรพิเศษ เรื่อง ดนตรีสวรรค์เพื่อการพัฒนาจักระและสมาธิระดับสูง
        งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 7-10 ธันวาคม 2545
         ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
16.  วิทยากรพิเศษ เรื่อง ดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมอง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
        ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2544 ณ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่อยู่ :  เลขที่1810 เขต :  วังทองหลาง แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร.     รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร : 02-5394968      มือถือ :  0818033630
อีเมล : ariyasound@thaimail.com
เว็บไซต์ : www.ariyasound.com